Politika e Privatësisë

Kjo politikë e privatësisë ofrohet në përputhje me nenin. 13 te Rregullores Evropiane nr. 679/2016 dhe zbatohet ekskluzivisht për të gjitha të dhënat e mbledhura përmes faqes së internetit trustmark.al. Kjo politikë e privatësisë është subjekt i përditësimeve të cilat do të publikohen në kohën e duhur në faqen e internetit. Kjo Politikë e Privatësisë, së bashku me Termat dhe Kushtet, çdo dokument tjetër të përmendur në të dhe Cookie policy vendosin bazën mbi të cilën do të përpunohen të dhënat personale të të interesuarit.

Kontrolluesi i të dhënave

Kontrolluesi i të dhënave

 të mbledhura nga kjo faqe interneti është Wolf & Shark shpk me zyrë të regjistruar në Rrugen Artan Lenja, 13-1, Vila 3 kateshe, kati 1, 1001; Tirane, Albania. e-mail: [email protected]

Te dhena Personale

Të dhëna personale nënkupton çdo informacion që lidhet me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (Subjekti i të Dhënave). Një person fizik i identifikueshëm është ai që mund të identifikohet, drejtpërdrejtë ose tërthorazi, veçanërisht duke iu referuar një identifikuesi si emri, një numër identifikimi, të dhënat e vendndodhjes, një identifikues në internet, një ose më shumë elementë karakteristikë të identitetit të tij ose të saj.

Kategoria e të dhënave personale të përpunuara

Midis të Dhënave Personale të përpunuara nga kjo faqe interneti, në mënyrë të pavarur ose nëpërmjet palëve të treta, ka të dhëna të përbashkëta si: Cookies, të dhënat e përdorimit, emri, mbiemri, emaili, telefoni, të dhënat tatimore të dobishme për blerje.

Metodat e Përpunimit të të Dhënave Personale

Të dhënat personale të siguruara ose të marra do të përpunohen në bazë të parimeve të korrektësisë, ligjshmërisë, transparencës dhe mbrojtjes së konfidencialitetit në përputhje me rregulloret aktuale. Pronari përpunon të dhënat personale të përdoruesve duke miratuar masat e duhura të sigurisë që synojnë parandalimin e aksesit, zbulimit, modifikimit ose shkatërrimit të paautorizuar të të dhënave personale. Përpunimi kryhet duke përdorur mjete IT dhe/ose telematike, me metoda organizative dhe me logjikë të lidhur ngushtë me qëllimet e treguara.

Qëllimi i Përpunimit të të Dhënave Personale dhe Baza Ligjore

Të dhënat personale mund të mblidhen në mënyrë të pavarur nga Pronari ose nëpërmjet palëve të treta. Në këtë rast, sistemet e IT-së dhe procedurat e softuerit të përdorur për të operuar këtë faqe interneti marrin disa të dhëna personale të përdoruesve, të një natyre teknike-IT (p.sh. adresën IP, llojin e shfletuesit të përdorur, sistemin operativ, domenin e emrit dhe adresat e faqeve të internetit nga të cilat është bërë ose ka dalë aksesi, etj.), transmetimi i të cilave është i natyrshëm për funksionimin normal të internetit. Të dhëna të tilla mund të përpunohen me qëllimin e vetëm të marrjes së informacionit statistikor anonim mbi përdorimin e faqes dhe/ose për të kontrolluar funksionimin e saktë të tij dhe do të fshihen menjëherë pas përpunimit.

Të dhënat që i interesuari zgjedh të japë në mënyrë spontane do të përpunohen në përputhje me kushtet e ligjshmërisë sipas nenit. 6 GDPR dhe do të përpunohet për të lejuar faqen e internetit të ofrojë shërbimet e saj, si dhe për Qëllimet e treguara më poshtë dhe do të ruhet për kohën e nevojshme për të përmbushur Qëllimet e lartpërmendura.

Qëllimet e përpunimit janë:

a) Informacioni dhe detyrimet parakontraktore

Të dhënat do të përpunohen për t’u kontaktuar ose për të ndjekur kërkesat specifike drejtuar Kontrolluesit të të Dhënave nga Pala e Interesuar për komunikime të një natyre informative dhe/ose për interesin për të blerë në lidhje me Shërbimet e të njëjtit Kontrollues të të Dhënave, nëpërmjet mesazheve te postës elektronike ose përpilimi i formularit të kontaktit dhe mjeteve të tjera të komunikimit si mesazhet e çastit në telefon ose WhatsApp Business dhe biseda e drejtpërdrejtë.

Baza ligjore: ky përpunim është fakultativ dhe bazohet në pëlqimin e palës së interesuar, megjithatë dhënia e të dhënave është e nevojshme për arritjen e qëllimit të treguar.

Periudha e ruajtjes së të dhënave: 60 ditë, përveç nëse tërhiqet pëlqimi.

b) Përpunimi i nevojshëm sipas një kontrate

Të dhënat do të përpunohen në mënyrë që të përmbushen detyrimet që rrjedhin nga kontrata e përcaktuar midis Palës së Interesuar dhe Pronarit për shitjen e Shërbimeve të pranishme në Uebfaqe, për të kontaktuar Palën e Interesuar në lidhje me kontratën dhe për menaxhimin e po kështu, për menaxhimin e kërkesave për garanci ligjore, asistencë, kërkesa për tërheqje, menaxhim dhe zgjidhje të vetë Kontratës, si dhe për qëllime të procedurës së regjistrimit që synon blerjen dhe përdorimin e Shërbimeve të Kontrolluesit të të Dhënave.

Baza ligjore: ky përpunim është i nevojshëm për ekzekutimin e kontratës, palë e së cilës është i interesuari, për ekzekutimin e masave parakontraktore ose për përmbushjen e një detyrimi ligjor të cilit i nënshtrohet Kontrolluesi i të Dhënave.

Periudha e ruajtjes së të dhënave: 10 (dhjetë) vjet ose detyrim ligjor i ndryshëm.

c) Përmbushja e çdo detyrimi të përcaktuar nga ligjet aktuale

Të dhënat do të përpunohen për të përmbushur çdo lloj detyrimi të parashikuar nga ligjet aktuale, rregulloret përkatëse, përdorimet tregtare dhe çështjet tatimore/fiskale, duke përfshirë edhe për qëllimet e përcaktuara nga legjislacioni për kundër pastrimit të parave Dekreti Legjislativ 231/ 2007 dhe ndryshimet pasuese.

Baza ligjore: ky përpunim është i nevojshëm për të përmbushur një detyrim ligjor të cilit i nënshtrohet Kontrolluesi i të Dhënave.

Periudha e ruajtjes së të dhënave: 10 (dhjetë) vjet ose detyrim ligjor i ndryshëm.

d) Softspam

Të dhënat do të përpunohen për të lejuar pronarin t’i dërgojë Palës së Interesuar me e-mail komunikime komerciale dhe promovuese në lidhje me Produktet dhe/ose Shërbimet e ngjashme me Produktet/Shërbimet që shiten pa pasur nevojë për pëlqimin e shprehur dhe paraprak të palës së interesuar, siç parashikohet. për nga arti. 130, 4 paragrafi, Kodi i Privatësisë i ndryshuar me Dekret Legjislativ. n.101 të vitit 2018, dhe me kusht që i interesuari të mos ushtroj të drejtën e kundërshtimit.

Baza ligjore: ky përpunim bazohet në interesin legjitim të Kontrolluesit të të Dhënave në përputhje me nenin. 6, letër. F dhe Recitali n. 47 të GDPR.

Periudha e ruajtjes së të dhënave: derisa i interesuari të kundërshtojë.

e) Marketingu direkt

Të dhënat do të përpunohen për shitje direkte të Produkteve/Shërbimeve, kërkimit të tregut, dërgimit të komunikimeve dhe materialeve promovuese, komerciale dhe reklamuese ose në lidhje me iniciativat dhe ngjarjet, nëpërmjet buletinit, e-mail, SMS, Whatsapp, Chat, Mesazhe Direkte nga mediat sociale , rrjetet sociale ose përmes telefonatave, postës postare dhe materialeve të tjera informative.

Baza ligjore: ky përpunim bazohet në pëlqimin e shprehur lirisht nga i interesuari në bazë të nenit. 6, par. 1, shkronja. A të GDPR.

Periudha e ruajtjes së të dhënave: derisa të revokohet pëlqimi

f) Statistikat

Të dhënat do të përpunohen për të kryer analiza statistikore mbi të dhënat agregate dhe anonime për të analizuar sjelljen e palës së interesuar për të përmirësuar produktet dhe shërbimet e ofruara nga Kontrolluesi i të Dhënave si dhe për të përmbushur pritshmëritë e palës së interesuar.

Baza ligjore: ky përpunim bazohet në pëlqimin e shprehur lirisht nga i interesuari.

Periudha e ruajtjes së të dhënave: derisa i interesuari të revokojë pëlqimin.

g) Profilizimi

Të dhënat do të përpunohen për analizën dhe vlerësimin e interesave, zakoneve, zgjedhjeve të konsumit, duke përfshirë krijimin e profileve për të qenë në gjendje të dërgoni informacione të personalizuara dhe materiale promovuese mbi Shërbimet/Produktet e ofruara nga Kontrolluesi i të Dhënave.

Baza ligjore: ky përpunim bazohet në pëlqimin e shprehur lirisht nga i interesuari në bazë të nenit. 6, par. 1, shkronja. A të GDPR.

Periudha e ruajtjes së të dhënave: derisa të revokohet pëlqimi.

Komunikimi i të Dhënave

Përveç pronarit, në disa raste, ata mund të kenë akses në të dhënat:

 1. a) kategoritë e përfaqësuesve të trajnuar posaçërisht të përfshirë në organizimin e faqes në internet (administratorë, komercialë, marketing, ligjorë, të sistemit);
 2. b) palët e jashtme (të tilla si furnizuesit e shërbimeve teknike të palëve të treta, ofruesit e pritjes, kompanitë e IT, agjencitë e komunikimit) të emëruar gjithashtu si Përpunues të të Dhënave nga Kontrolluesi i të Dhënave në përputhje me nenin. 28 GDPR. Lista e përditësuar e menaxherëve, nëse emërohet, mund të kërkohet gjithmonë nga kontrolluesi i të dhënave;
 3. c) subjektet publike ose private që mund të aksesojnë të dhënat në përputhje me detyrimet ligjore;
 4. d) subjektet që kryejnë detyra ndihmëse dhe instrumentale në lidhje me veprimtarinë e kontrolluesit të të dhënave;

Kohët e trajtimit

Siç parashikohet shprehimisht nga artikulli. 5, bashkë. 1, shkronja. e) të GDPR, të dhënat ruhen për kohën e nevojshme për përpunimin e tyre në lidhje me kryerjen e shërbimit të kërkuar nga Pala e Interesuar, ose e kërkuar nga Qëllimet e përshkruara më sipër në këtë dokument.

Në fund të periudhës së ruajtjes, të dhënat personale do të fshihen dhe për këtë arsye të drejtat e aksesit, anulimit, korrigjimit dhe transportueshmërisë së të dhënave nuk mund të ushtrohen më.

Cookie

Kjo faqe interneti përdor cookie. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që mund të përdoren nga faqet e internetit për ta bërë përvojën për palën e interesuar më efikase dhe për të personalizuar përmbajtjen dhe reklamat, për të ofruar funksione të rrjeteve sociale dhe për të analizuar trafikun.Politika e Cookies

Vendi i përpunimit dhe transferimit të të dhënave jashtë vendit

Të dhënat përpunohen në selinë operative të pronarit. Për informacione të mëtejshme mund të kontaktoni kontrolluesin e të dhënave. Të dhënat mund të përpunohen nga persona fizikë dhe/ose persona juridikë që veprojnë në emër të Kontrolluesit të të Dhënave dhe në përputhje me kufizimet specifike kontraktuale dhe me bazë në vendet anëtare të BE-së ose jo-anëtare të BE-së. Në rast se të dhënat transferohen jashtë SEE-së, kontrolluesi i të dhënave do të miratojë të gjitha masat e duhura kontraktuale për të garantuar mbrojtjen e duhur të të dhënave.

Ushtrimi i të drejtave të të interesuarit

I interesuari ka të drejtë të ushtrojë te drejtat e parashikuara në nenet: 7, 15-22 i Reg.European 679/2016. Në veçanti, ju keni të drejtë të revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë dhe, me kërkesë të thjeshtë drejtuar Kontrolluesit të të Dhënave, mund të kërkoni qasje në të Dhënat Personale, të merrni të Dhënat Personale dhe kur është e mundur t’i transmetoni ato në një të dhënë tjetër Kontrolluesi pa pengesa (i ashtuquajturi transportueshmëri), merr përditësimin, kufizimin e përpunimit, korrigjimin e të dhënave dhe anulimin e atyre që përpunohen në kundërshtim me legjislacionin aktual. Ju keni të drejtën, për arsye legjitime, të kundërshtoni Përpunimin e të Dhënave Personale në lidhje me ju dhe Përpunimin për qëllime të dërgimit të materialit reklamues, shitjeve të drejtpërdrejta dhe kryerjes së kërkimit të tregut. Ju gjithashtu keni të drejtë të paraqisni një ankesë te Garantuesi i Privatësisë si autoritet mbikëqyrës në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale ose të apeloni tek autoritetet përkatëse gjyqësore. Pala e interesuar mund të ushtrojë të drejtat e tij duke kontaktuar kontrolluesin e të dhënave me e-mail në: [email protected]

Mjetet e përdorura për Përpunimin e të Dhënave Personale

FORMA E KONTAKTIT

I interesuari, duke plotësuar formularin e kontaktit me të dhënat e tij, pranon përdorimin e tyre për t’iu përgjigjur kërkesave për informacion, ose për çdo qëllim tjetër të treguar nga titulli i formularit. Të dhënat personale të mbledhura përmes formularit të kontaktit: Email, Emri dhe Telefoni

Formulari i Kontaktit 7 (Rock Lobster LLC)

Eshtë një shërbim i krijimit dhe menaxhimit të formularit që lejon këtë faqe interneti të integrojë një përmbajtje të tillë brenda faqeve të saj. Të dhënat personale të mbledhura: Email dhe Emri. Lloje të ndryshme të të dhënave siç specifikohen në Politikën e Privatësisë së shërbimit. Vendi i përpunimit: Japoni –Politika e privatësisë

MJETE KONTAKTI

WhatsApp Business

WhatsApp Business është një shërbim i mesazheve të çastit i ofruar nga WhatsApp Ireland Limited. Për qëllimet e metodave të përpunimit, ju lutemi referojuni gjithashtu kushteve të përpunimit të të dhënave të biznesit të WhatsApp, të disponueshme në lidhjen e mëposhtme:https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms/.Të dhënat e të interesuarit do të kalojnë përmes shërbimeve WhatsApp Business sipas kushteve që WhatsApp raporton në dokumentin “WhatsApp Business Terms of Service” në linkun e mëposhtëm:https://www.whatsapp.com/legal/business-terms/.Të dhënat personale të mbledhura: numri i telefonit, emaili, të dhënat e përdorimit, cookies. Vendi i përpunimit: Irlandë-Politika e privatësisë

Bisedë

Për të menaxhuar kërkesat për informacion me përdoruesit, kjo faqe interneti përdor një shërbim Chat të ofruar nga:

Tawk.to (tawk.to Inc)

Tawk.to është një shërbim i mesazheve në internet që ju lejon të bisedoni me Përdoruesit që vizitojnë faqen e internetit, të monitoroni ecurinë e bisedave, të personalizoni mesazhet e shfaqura nga Përdoruesit, të ndaloni Përdoruesit. Vendi i përpunimit: SHBA –Politika e privatësisë

MENAXHIMI I ADRESAVE EMAIL

Këto shërbime ju lejojnë të menaxhoni një bazë të dhënash të kontakteve me email, kontakte telefonike ose kontakte të çdo lloji tjetër, të përdorura për të komunikuar me palën e interesuar. Këto shërbime mund të lejojnë gjithashtu mbledhjen e të dhënave në lidhje me datën dhe orën e shikimit të mesazheve nga pala e interesuar, si dhe ndërveprimin e palës së interesuar me ta, si p.sh. informacione për klikimet në lidhjet e përfshira në mesazhe.

Newsletter

Duke u regjistruar për buletinin, adresa e emailit të palës së interesuar shtohet automatikisht në listën e kontakteve në të cilën mund të dërgohen mesazhe emaili që përmbajnë informacione, duke përfshirë informacione komerciale dhe promocionale, në lidhje me këtë faqe interneti. Adresa e emailit të palës së interesuar mund të shtohet gjithashtu në këtë listë si rezultat i regjistrimit në këtë Faqe ose pas blerjes. I interesuari mund të zgjedhë në çdo kohë që të çregjistrohet nga buletini duke klikuar në një buton specifik që do të gjejë në email. Pas klikimit në butonin e anulimit, të dhënat e të interesuarit do të fshihen menjëherë nga softueri “email marketing”. Të dhënat personale të mbledhura: emaili dhe emri. Kjo faqe interneti përdor shërbimin e buletinit të ofruar nga:

Mailchimp (The Rocket Science Group)

Mailchimp është një shërbim që organizon dhe analizon shpërndarjen e buletineve. Nëse një palë e interesuar nuk dëshiron që të dhënat e tyre të menaxhohen nga Mailchimp, do të jetë e nevojshme të hiqni dore prej abonimit nga buletini. Për këtë qëllim, në çdo buletin të dërguar jepet një link. Të dhënat personale të mbledhura: emaili dhe emri. Vendi i përpunimit: SHBA –Politika e privatësisë

SendinBlue(SendinBlue SAS)

SendinBlue është një shërbim që organizon dhe analizon shpërndarjen e buletineve. Nëse një palë e interesuar nuk dëshiron që të dhënat e tyre të menaxhohen nga SendinBlue, do të jetë e nevojshme të heqi dore prej regjistrimit nga buletini. Për këtë qëllim, në çdo buletin të dërguar jepet një lidhje. Të dhënat personale të mbledhura: Email dhe Emri. Vendi i përpunimit: FRANCE –Politika e privatësisë

MASAT E SIGURISË TË MIRATUARA

Kjo faqe interneti, për të siguruar momentin kur futen të dhënat personale, ka një certifikatë SSL dhe përdor protokollin HTTPS. Me përdorimin e këtij protokolli, transaksionet dhe të dhënat e transmetuara në faqet e internetit kryhen me siguri maksimale dhe përmbajtja e komunikimit nuk lexohet apo manipulohet në asnjë mënyrë nga palët e treta.

reCAPTCHA

Kjo faqe interneti përdor reCAPTCHA e cila është një shërbim që i nënshtrohet Politikës se Privatësise dhe Termat dhe Kushtet të përdorimit të Google.

REGJISTRIMI

Me shërbimin e regjistrimit, i interesuari lejon faqen ta identifikojë atë dhe t’i japë akses në shërbimet e dedikuara.

Shërbimet e regjistrimit dhe të vërtetimit mund të kryhen gjithashtu me ndihmën e palëve të treta. Në këtë rast aplikacioni do të jetë në gjendje të aksesojë disa të dhëna të ruajtura nga shërbimi i palës së tretë që përdoret për regjistrim dhe identifikim.

Regjistrim i thjeshtë i drejtpërdrejtë

I interesuari regjistrohet direkt në faqe duke plotësuar formularin dhe duke dhënë të dhënat e tij.

Regjistrimi indirekt

Pala e interesuar akseson faqen e internetit nëpërmjet:

 1. Facebook Connect (Meta Platforms Inc.)

Facebook Connect është një shërbim i ofruar nga Meta Platforms Inc. i cili lehtëson dhe integron lidhjen e faqes me rrjetin social. Kjo faqe interneti mund të kërkojë leje të caktuara nga Facebook, të cilat e lejojnë atë të kryejë veprime me llogarinë Facebook të palës së interesuar dhe të mbledhë informacion, duke përfshirë të dhënat personale, prej tij. Për më shumë informacion mbi lejet e mëposhtme, i interesuari mund t’i referohetPolitika e privatësisë së Facebook.

 1. Hyrja në llogarinë tuaj të Google (Google Ireland Limited)

Ky shërbim, i ofruar nga Google Ireland Limited, lejon këtë faqe interneti të lidhet me llogarinë Google të palës së interesuar. Të dhënat personale të mbledhura: Lloje të ndryshme të të dhënave siç specifikohen në politikën e privatësisë së shërbimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

STATISTIKA

Shërbimet e statistikave lejojnë kontrolluesin e të dhënave ekskluzivisht të monitorojë dhe analizojë të dhënat e trafikut dhe përdoren për të mbajtur gjurmët e sjelljes së palës së interesuar. Kjo faqe interneti përdor shërbimet e mëposhtme:

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics është një shërbim analize i ofruar nga Google Ireland Limited. Google përdor të dhënat personale të mbledhura me qëllimin e gjurmimit dhe ekzaminimit të përdorimit të kësaj faqeje interneti, përpilimin e raporteve dhe ndarjen e tyre me shërbime të tjera të zhvilluara nga Google. Google mund të përdorë të dhënat personale për personalizimin e rrjetit të saj të reklamave. Google gjithashtu mund t’ua transferojë këtë informacion palëve të treta kur kjo kërkohet me ligj ose kur këto palë të treta përpunojnë informacionin e lartpërmendur në emër të Google. Funksioni i anonimatit të adresës IP është aktiv në këtë site. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi për qëllime që lidhen me Google Analytics nuk do të përfshihet në të dhëna të tjera të mbajtura tashmë nga Google.

Në linkun e mëposhtem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it shtesa e shfletuesit për çaktivizimin e Google Analytics është e disponueshme nga Google. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

Google Search Console (Google Ireland Limited)

Eshtë një shërbim analize i ofruar nga Google Ireland Limited. Google përdor të dhënat personale të mbledhura me qëllimin e gjurmimit dhe ekzaminimit të përdorimit të kësaj faqeje interneti, përpilimin e raporteve dhe ndarjen e tyre me shërbime të tjera të zhvilluara nga Google. Kjo e fundit mund të përdorë të dhënat personale për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklamat e rrjetit të saj të reklamave. Google gjithashtu mund t’ua transferojë këtë informacion palëve të treta kur kjo kërkohet me ligj ose kur këto palë të treta përpunojnë informacionin e lartpërmendur në emër të Google. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

Hotjar (Hotjar Ltd)

Hotjar është një shërbim statistikor që lejon kontrolluesin e të dhënave të monitorojë konvertimet e klientëve të tij dhe të regjistrojë seancat. Në linkun e mëposhtëmhttps://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/Shtesa e shfletuesit Mos gjurmo është e disponueshme nga Hotjar. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies; Të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Maltë –Politika e privatësisë

Clarity (Microsoft Ireland Operations Limited)

Clarity është një shërbim që lejon kontrolluesin e të dhënave të monitorojë konvertimet e klientëve të tij. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies; Të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

Smartlook (Smartlook.com sro)

Smartlook është një shërbim që lejon kontrolluesin e të dhënave të monitorojë konvertimet e klientëve të tij. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies; Të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Republika Çeke –Politika e privatësisë

MENAXHIMI I TAG

Menaxhimi i etiketave të Google (Google Ireland Limited)

Eshtë një shërbim që ju lejon të menaxhoni dhe monitoroni të gjitha etiketat e palëve të treta në faqen e internetit për të marrë informacion mbi interesin e shfaqur nga Përdoruesit ndaj vetë sajtit dhe rrjedhimisht për cilësinë e përmbajtjes. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

NDËRVEPRIMI ME RRJETET SOCIALE

Këto shërbime ju lejojnë të ndërveproni me rrjetet sociale drejtpërdrejt nga faqet e kësaj faqeje interneti. Ndërveprimet dhe informacionet e marra nga kjo faqe interneti janë në çdo rast subjekt i cilësimeve të privatësisë së palës së interesuar në lidhje me çdo rrjet social. Nëse është instaluar një shërbim ndërveprimi me rrjetet sociale, është e mundur që, edhe nëse Përdoruesit nuk e përdorin shërbimin, ai mbledh të dhëna trafiku në lidhje me faqet në të cilat është instaluar.

Facebook (Meta Platforms, Inc.)

Butonat e Facebook janë shërbime ndërveprimi me rrjetin social Facebook, të ofruara nga Meta Platforms, Inc. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

 1. Instagram (Meta Platforms, Inc.)

Butonat e Instagram janë shërbime ndërveprimi me rrjetin social Instagram, të ofruara nga Meta Platforms, Inc. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

 1. LinkedIn (LinkedIn Ireland Company Unlimited)

Butonat e LinkedIn janë shërbime ndërveprimi me rrjetin social LinkedIn, të ofruara nga LinkedIn Corporation. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

 1. Twitter (Twitter International Company)

Butonat Twitter janë shërbime ndërveprimi me rrjetin social Twitter, të ofruara nga Twitter, Inc. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

 1. Telegram (Telegram UK Holdings Ltd)

Butonat e Telegramit janë shërbime të ndërveprimit me shërbimin e komunikimit të ofruar nga Telegram. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: MB-Politika e privatësisë

 1. Tik Tok (Tik Tok Technology Limited)

Butonat Tik Tok janë shërbime ndërveprimi me rrjetin social të ofruar nga TikTok Technology Limited. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

RIMARKETING DHE RITARGETING

Këto shërbime e lejojnë këtë faqe interneti të komunikojë, optimizojë dhe shërbejë reklama bazuar në përdorimin e kaluar të kësaj faqeje interneti nga pala e interesuar. Ky aktivitet kryhet nëpërmjet gjurmimit të të Dhënave të Përdorimit dhe përdorimit të Cookies. Kjo faqe interneti përdor shërbimet e mëposhtme:

Remarketing në Facebook (Meta Platforms, Inc.)

Facebook Remarketing është një shërbim i cili lidh aktivitetin e kësaj faqeje interneti me rrjetin e reklamave Facebook. Kjo faqe interneti përdor mjetin Facebook Pixel për të matur konvertimet. Falë Facebook Pixel, është e mundur të kuptohen veprimet që njerëzit kryejnë në faqen e internetit. Të dhënat e mbledhura mund të përdoren për:

– Sigurohuni që reklamat t’u shfaqen njerëzve të duhur;

– krijoni grupe të audiencës për të synuar me reklama;

– përfitoni nga mjetet shtesë të reklamimit të platformës në të cilën reklamoni

Informacioni i mbledhur është anonim për operatorët e kësaj faqeje dhe nuk mund të përdoret për të identifikuar identitetin e një pale individuale të interesuar. Megjithatë, informacioni ruhet dhe analizohet nga Facebook, i cili mund ta lidhë veprimin me një profil individual dhe ta përdorë këtë informacion për qëllime reklamimi të brendshëm të Facebook, siç përshkruhet në politikën e privatësisë së Facebook. Kjo do të lejojë që Facebook të shfaqë reklama si në Facebook ashtu edhe në sajte të palëve të treta. Pronari i sitit nuk ka kontroll mbi mënyrën se si përdoren këto të dhëna. Për më shumë informacion se si përdoruesit mund të mbrojnë privatësinë e tyre, ju lutemi referojuni informacionit nëPrivatësiae Facebook.

Google ADS

Google ADS është një shërbim i ofruar nga Google Ireland Limited që lidh këtë faqe interneti me rrjetin e reklamave të Google. Kjo faqe interneti përdor veçoritë e Remarketing të Google Analytics të kombinuara me mundësinë e përshtatjes me pajisje të ndryshme të Google ADS. Kjo veçori bën të mundur lidhjen e grupeve të synuara për fushatat promovuese të krijuara nga funksioni i Marketingut të Google Analytics me përshtatshmërinë ndër-pajisje të Google ADS. Kjo na lejon të shfaqim reklama bazuar në interesat personale të palës së interesuar, të identifikuara përmes një analize të sjelljes së palës së interesuar në ueb, qoftë në një pajisje celulare apo pajisje të tjera. Mund të çaktivizoni përgjithmonë veçoritë e shënjestrimit dhe rimarketimit duke çaktivizuar funksionin “reklamim i personalizuar” në llogarinë tuaj të Google. Për ta bërë këtë, thjesht ndiqni këtë lidhje: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

Insight Tag LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)

Kjo faqe interneti përdor një skript të quajtur “LinkedIn Insight Tag”. Etiketa LinkedIn Insight shton një cookie në shfletuesit e përdoruesve sa herë që ata vizitojnë këtë faqe interneti. Falë këtij mjeti, Pronari mund të regjistrojë kur një anëtar i LinkedIn kryen një veprim të caktuar në faqen e internetit (si rezervimi i një shërbimi ose lënia e një emaili). Ky mjet përdoret për të mbledhur të dhëna statistikore që ndihmojnë në matjen e efektivitetit të reklamave me pagesë. Falë etiketës LinkedIn Insight është e mundur të kuptohen veprimet që njerëzit kryejnë në Uebfaqe. Të dhënat e mbledhura përdoren për të: siguruar që reklamat t’u shfaqen njerëzve të duhur; krijoni grupe të audiencës për të synuar me reklama; përfitoni nga mjetet shtesë të reklamimit të platformës në reklamat si. Kjo faqe interneti përdor etiketën LinkedIn Insight për të kryer aktivitete “rimarketing” dhe “ritargeting”; në sajë të këtyre aktiviteteve përdoren cookies që i interesuari lë në faqen e internetit, pa e identifikuar megjithatë atë. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

Remarketing në Instagram (Meta Platforms, Inc.)

Instagram Remarketing është një shërbim i ofruar nga Meta Platforms, Inc., i cili lidh aktivitetin e kësaj faqe interneti me rrjetin e reklamave në Instagram. Kjo faqe interneti përdor mjetin Pixel për të matur konvertimet dhe për të kuptuar veprimet që njerëzit kryejnë në site. Informacioni i mbledhur është anonim për operatorët e kësaj faqeje dhe nuk mund të përdoret për të identifikuar identitetin e një pale individuale të interesuar. Megjithatë, informacioni ruhet dhe analizohet nga Facebook, i cili mund ta lidhë veprimin me një profil individual dhe ta përdorë këtë informacion për qëllime reklamimi të brendshëm të Facebook, siç përshkruhet në politikën e privatësisë së Facebook. Për më shumë informacion se si përdoruesit mund të mbrojnë privatësinë e tyre, ju lutemi referojuni informacionit nëPrivatësiatë Instagramit.

Reklamat TikTok (TikTok Technology Limited)

TikTok Ads është një shërbim rimarketimi i ofruar nga (TikTok Technology Limited) që lidh aktivitetin e kësaj faqeje interneti me rrjetin e reklamave TikTok. Kjo faqe interneti përdor veglën e gjurmimit të pikselëve për të matur konvertimet dhe për të kuptuar veprimet që njerëzit kryejnë në sajt. Për më shumë informacion se si përdoruesit mund të mbrojnë privatësinë e tyre, ju lutemi referojuni informacionit nëPrivatësiai TikTok.

Twitter ADS (Twitter International Company)

Twitter Ads është një shërbim reklamimi i ofruar nga Twitter International Company. Reklamat në Twitter i lejojnë reklamuesit të blejnë cicërima të promovuara për të arritur një objektiv specifik përdoruesish, të identifikuar në bazë të produkteve/shërbimeve specifike të ofruara nga reklamuesi. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

PËRMBAJTJA NË PLATFORMAT E JASHTME

Këto shërbime ju lejojnë të shikoni përmbajtjen e pritur në platforma të jashtme direkt nga faqet e kësaj faqeje interneti dhe të ndërveproni me to. Në rast se instalohet një shërbim i këtij lloji, është e mundur që, edhe nëse Përdoruesit nuk e përdorin shërbimin, ai vetë mbledh të dhënat e trafikut në lidhje me faqet në të cilat është instaluar.

Kjo faqe interneti përdor

hartat e Google

Google Maps është një shërbim shikimi i hartave i menaxhuar nga Google që lejon këtë faqe interneti të integrojë një përmbajtje të tillë brenda faqeve të saj. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

Youtube (Google Ireland Limited)

Youtube është një shërbim i shikimit të përmbajtjes video i menaxhuar nga Google që lejon këtë faqe interneti të integrojë një përmbajtje të tillë brenda faqeve të saj.

Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

Google My Business (Google Ireland Limited)

Google My Business është një shërbim promovimi biznesi i ofruar nga Google Ireland Limited. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Irlandë –Politika e privatësisë

MENAXHIMI I PAGESAVE

Shërbimet e menaxhimit të pagesave e lejojnë këtë faqe interneti të përpunojë pagesat nëpërmjet kartës së kreditit, transfertës bankare ose instrumenteve të tjera. Të dhënat e përdorura për pagesën merren direkt nga menaxheri i shërbimit të pagesave të kërkuara pa u përpunuar në asnjë mënyrë nga kjo faqe. Disa nga këto shërbime mund të lejojnë gjithashtu dërgimin e planifikuar të mesazheve tek pala e interesuar, si p.sh. email që përmbajnë fatura ose njoftime në lidhje me pagesën. Kjo faqe interneti përdor shërbimet e mëposhtme:

PayPal (Paypal Europe S.à.rl et Cie, SCA Inc.)

PayPal është një shërbim pagese i ofruar nga PayPal Europe S.à.rl et Cie, SCA Inc., i cili lejon palën e interesuar të kryejë pagesa online duke përdorur kredencialet e tyre PayPal. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe lloje të ndryshme të të dhënave siç specifikohen në politikën e privatësisë së shërbimit. Vendi i përpunimit: Luksemburg –Politika e privatësisë

Ndryshimet ne Politikën e Privatësisë

Kontrolluesi i të Dhënave rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë duke i publikuar ato te Përdoruesit në këtë faqe. Prandaj, ju lutemi konsultohuni shpesh me këtë faqe, duke marrë si referencë datën e modifikimit të fundit të treguar në fund. Në rast të mospranimit të ndryshimeve të bëra në këtë Politikë të Privatësisë, nga pala e interesuar kërkohet të ndërpresë përdorimin e kësaj faqeje interneti dhe mund t’i kërkojë kontrolluesit të të dhënave të heqë të dhënat e tyre personale. Nëse nuk specifikohet ndryshe, Politika e mëparshme e privatësisë do të vazhdojë të zbatohet për të dhënat personale të mbledhura deri në atë pikë. Pronari nuk është përgjegjës për përditësimin e të gjitha lidhjeve që mund të shihen në këtë Politikë të Privatësisë, prandaj sa herë që një lidhje nuk funksionon dhe/ose përditësohet, Përdoruesit pranojnë se duhet t’i referohen gjithmonë dokumentit dhe/ose seksionit të siteve te internetit qe aksesohet nga ky link.

E drejta e autorit e Privacy policy i perket Legalofdigital.al . Cdo kopjim i pa autorizuar edhe pjeserisht do te denoncohet ne autoritetet perkatese

Politika e Privatësisë u përditësua në Nentor 2023.